onKernelRequest
onKernelResponse
Klimaatverandering

Klimaatverandering

Triodos logo
88%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van Triodos Bank is goed en licht verbeterd tegenover de vorige analyse. 

De bank rapporteert over de uitstoot van broeikasgassen die ze financiert voor alle leningen en investeringen in overeenstemming met erkende normen. Ze eist nu ook van bedrijven dat ze directe en indirecte emissies publiceren, en wijst bedrijven die het klimaatbeleid proberen af te zwakken door te lobbyen, duidelijk af. De bank heeft bijna een nultolerantiebeleid voor fossiele brandstoffen. Investeringen in fossiele brandstoffen worden uitgesloten, maar alleen voor investeringen boven een omzetlimiet van 5%. Helaas biedt Triodos geen informatie meer over CO2-compensatie in overeenstemming met relevante certificeringen.

vdk logo
79%
Bekijk Details
Beleid

In onze vorige analyse hadden we kritiek op het gebrek aan rapportage over de klimaatimpact van vdk. Na overleg met FairFin en het ontvangen van klachtenbrieven, rapporteert de bank nu gedetailleerder over haar klimaatimpact, inclusief over de uitstoot veroorzaakt door haar investeringen. Verder breidt ze haar beleid ook uit naar de leveranciers van bedrijven waarin ze investeert. Op deze manier wil vdk een zo groot mogelijk deel van de toeleveringsketen dekken.

De bank vertoont dus verbeteringen op vlak van klimaatimpact, maar met een score van 79% is er nog ruimte voor groei. Vdk hanteert een solide beleid voor het beheer van haar eigen beleggingsportfolio, maar stelt minder strenge eisen aan de bedrijven waarin ze investeert. Hoewel vdk communiceert over de hoeveelheid broeikasgasemissies van haar eigen beleggingsportfolio, eist ze deze transparantie niet van de bedrijven waarin ze investeert.

Argenta logo
75%
Bekijk Details
Beleid

Argenta communiceert nu meer over haar impact op het klimaat. Zo publiceerde ze in 2022 voor het eerst een klimaatrapport. Bovendien heeft ze haar klimaatbeleid sterk verstrengd en sluit ze bijvoorbeeld bedrijven uit die fossiele brandstoffen produceren.

Er is nog ruimte voor verbetering. Argenta zou onder andere kunnen eisen dat bedrijven hun klimaatimpact in lijn brengen met een maximale opwarming van de aarde van 1,5 °C.

KBC logo
42%
Bekijk Details
Beleid

De bank sluit financiering van onconventionele olie of gas uit. Daarnaast beperkt ze financiering tot bedrijven die niet meer dan 25% van hun activiteiten in steenkool hebben. Desondanks beweert de bank dat ze momenteel geen enkele directe financiering van steenkool meer verstrekt.

KBC heeft verschillende verdragen ondertekend en scoort hierdoor punten in onze BankWijzer. Een van deze verdragen is het UN Collective Commitment to Climate Action (CCCA). Door dit te volgen, belooft de bank haar bank portfolio in lijn te brengen met het Parijs Akkoord. Desondanks weigert KBC zich aan te sluiten bij de ‘Net-Zero Alliance’, omdat ze dat te verregaand en onrealistisch vindt.

Op het gebied van klimaat heeft KBC verschillende achterpoortjes ingebouwd. Hoewel ze beweert dat ze geen financiering verstrekt voor de ontginning van nieuwe olie- en gasbronnen, beperkt ze zich in werkelijkheid enkel tot het uitsluiten van specifieke projecten. Het bedrijf zelf wordt niet uitgesloten, waardoor bestaande olie- en gasontginning kan doorgaan en extra fossiele infrastructuur kan worden gebouwd met steun van KBC. Daarnaast heeft de bank geen uitgewerkt beleid rond lobbypraktijken van de fossiele industrie.

Praktisch

Uit ons recentste onderzoek, ‘Belgisch geld voor nieuwe fossiele infrastructuur’ (2023), blijkt dat KBC 252 miljoen euro aan aandelen bezit in bedrijven die fossiele infrastructuur uitbreiden. Zelfs als ze deze specifieke projecten niet rechtstreeks financieren, financieren ze de bedrijven zelf wel

ING logo
54%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van ING omtrent klimaatverandering is net voldoende. De bank sluit financiering van en investeringen in kolengestookte elektriciteitscentrales en kolenmijnbouw nog steeds niet volledig uit. Hoewel ING voor kolengestookte elektriciteitsopwekking een toereikend uitsluitings- en uitfaseringsbeleid heeft, past ze voor kolenwinning een te hoge omzetdrempel van 30% toe. 

ING past haar uitsluitingsbeleid voor fossiele brandstoffen alleen toe op controversiële olie- en gasproductie, en op projectfinanciering voor nieuwe olie- en gasvelden. De bank heeft echter geen beleid om de productie van olie- of gasgestookte elektriciteit te verminderen. Bovendien ontbreekt het aan beleid om bedrijven aan te moedigen over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Tenslotte mist ING beleid dat eist dat bedrijven stoppen met lobbyen tegen klimaatmaatregelen en om afspraken over klimaatverandering op te nemen in hun contracten met toeleveranciers.

Praktisch

 

Uit ons praktijkonderzoek ‘Belgisch geld voor nieuwe fossiele infrastructuur’ (2023) blijkt dat ING de op een na grootste financier is in België van de uitbreiding van fossiele infrastructuur. De bank had in 2023 voor 173 miljoen euro aandelen in deze bedrijven en verstrekte 220 miljoen euro in underwritings en 893 miljoen euro aan leningen.

ING heeft een uitdrukkelijk engagement om haar financieringsportefeuille in lijn te brengen met een 1,5 °C klimaatscenario. Dit engagement geldt echter niet voor de beleggingsportefeuille van de bank. ING heeft binnen haar financieringsportefeuille de sectoren geïdentificeerd die de grootste klimaatimpact hebben en voor deze sectoren emissiereductietrajecten opgesteld, gericht op 2030 en 2040, met tussentijdse doelen voor 2025. Desondanks zijn de trajecten die ING heeft uitgestippeld voor de olie- en gassector niet in overeenstemming met een 1,5 °C scenario.


In het jaarlijkse ‘Banking on Climate Chaos’ rapport komt ING ook telkens naar voren als een belangrijke financier van fossiele energie. Elk jaar pompt de bank miljarden in fossiele brandstoffen. Op zes jaar tijd (2016-2022) liep haar financiering op tot meer dan 61 miljard dollar.

BNP Paribas logo
49%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van BNP Paribas gaat er licht op vooruit, maar blijft onvoldoende. De bank richt haar klimaatbeleid op projecten in plaats van op hele bedrijven. Hoewel BNP geen rechtstreeks financiering meer verstrekt voor de meest vervuilende projecten van een bedrijf, bestaat het risico dat het geld dat het bedrijf elders ontvangt, alsnog wordt ingezet voor dergelijke activiteiten. BNP Paribas zou een hogere score kunnen behalen als ze haar beleid uitbreidt naar bedrijfsniveau.

BNP stelt wel bepaalde voorwaarden. Zo gaat de bank niet (meer) in zee met bedrijven die olie of gas ontginnen uit schalievelden, teerzanden of oliebronnen in de buurt van de noordpool. Daar is ontginning extra schadelijk voor het milieu en de lokale bevolking. Desalniettemin blijft de bank investeren in bedrijven die steenkool en conventionele olie en gas ontginnen of produceren. Dat is een enorme tekortkoming in haar beleid.

BNP Paribas zet wel een stap in de goede richting door de uitstoot van de bedrijven die ze financiert openbaar te maken. De bank deed wel niet uit zichzelf, maar werd daartoe gedwongen door nieuwe Franse wetgeving over transparantie in de financiële sector.

Praktisch

Uit ons recentste onderzoek, ‘Belgisch geld voor nieuwe fossiele infrastructuur’ (2023), blijkt dat BNP bijna 9 miljard euro heeft gefinancierd aan bedrijven die fossiele infrastructuur uitbreiden. Zelfs als ze deze specifieke projecten niet rechtstreeks financiert, verstrekt ze wel financiering aan de bedrijven zelf.

In 2023 klaagden drie Franse NGO’s de bank aan wegens haar schadelijke of vervuilende investeringen. Volgens de NGO’s is BNP Paribas de grootste financier in Europa van de fossiele industrie, en maar liefst de vierde grootste wereldwijd. Volgens l’Affaire BNP Paribas zouden “Klimaatbommen niet bestaan als er geen banken waren om ze te financieren”.

Onderzoek door ShareAction (februari 2022) toonde aan dat BNP Paribas bedrijven financiert die nieuwe olie- en gasvelden ontwikkelen. Deze financiering is sinds 2016 zelfs toegenomen. Het Internationaal Energieagentschap maakte nochtans zeer duidelijk dat dergelijke nieuwe ontginningen tegen eind vorig jaar volledig stopgezet hadden moeten worden. Alleen op die manier kunnen we tegen 2050 een netto nuluitstoot bereiken en de klimaatopwarming tot 1,5 °C beperken.

In het jaarlijkse ‘Banking on Climate Chaos’ rapport komt BNP Paribas telkens naar voren als een belangrijke financier van fossiele energie. Elk jaar pompt de bank miljarden in fossiele brandstoffen. Op zes jaar tijd (2016-2022) liep haar financiering op tot meer dan 165,9 miljard dollar.

Belfius logo
57%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van klimaat is de score van Belfius licht toegenomen. De bank communiceert nu meer over haar klimaatimpact en doet dit in overeenstemming met de richtlijnen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Belfius stimuleert actief bedrijven om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Ook vraagt ze meer transparantie over de klimaatimpact van bedrijven en een plan om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijs Akkoord.

Belfius geeft geen nieuwe leningen meer aan bedrijven die actief zijn in steenkoolwinning of onconventionele olie- en gaswinning. Voor investeringen geldt dat bedrijven die 10% of meer van hun omzet uit dergelijke activiteiten halen, worden uitgesloten. Vanaf 2030 zullen alle steenkoolbedrijven worden uitgesloten, wat in lijn is met een klimaatscenario 1,5 °C. Ook bedrijven die aan nieuwe olie- en gasexploratie en -ontwikkeling doen, sluit Belfius reeds volledig uit.  

De enige lacune die overblijft, is dat bedrijven die olie en gas ontginnen, maar Belfius’ geld gebruiken voor projecten gerelateerd aan de groene transitie, wel nog worden gefinancierd. Op die manier blijft Belfius de deur openhouden voor bedrijven die winst maken uit fossiele brandstoffen.

Bovendien ontbreekt het bij Belfius nog aan beleid op verschillende vlakken, zoals het verbieden van bedrijven om lobbywerk te verrichten dat de klimaatwetgeving ondermijnt.

Praktisch

Uit ons recentste onderzoek ‘Belgisch geld voor nieuwe fossiele infrastructuur’ (2023), blijkt dat Belfius en haar fondsbeheerder Candriam voor 47 miljoen euro aan aandelen heeft bij bedrijven die fossiele infrastructuur uitbreiden.

Deutsche Bank logo
36%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van Deutsche Bank is zwak. De bank verbeterde haar beleid lichtjes sinds de laatste analyse, maar staat nog steeds onderaan in de rangschikking.

De bank heeft meetbare netto nuldoelstelling vastgesteld voor 2030 en 2050, gericht op koolstofintensieve sectoren, zoals olie- en gasproductie, energieopwekking, auto-industrie en staalproductie. Bovendien communiceert de bank nu uitgebreider over haar klimaatimpact.

Deutsche Bank blijft nog steeds steenkool financieren. Wat betreft andere fossiele brandstoffen, worden bepaalde nieuwe projecten uitgesloten van financiering, zoals nieuwe olie- en gasprojecten in het Noordpoolgebied en projecten gerelateerd aan oliezanden. Er is echter geen fundamentele afwijzing van de winning en opwekking van olie en gas. Deutsche Bank verklaart dat ze bedrijfsklanten ondersteunt bij de overgang naar een koolstofarm bedrijfsmodel, maar verwacht niet dat ze overstappen naar hernieuwbare energiebronnen.

Praktisch

In het jaarlijkse ‘Banking on Climate Chaos’ rapport komt Deutsche Bank telkens naar voren als een belangrijke financier van fossiele energie. Elk jaar pompt de bank miljarden in fossiele brandstoffen. Op zes jaar tijd (2016-2021) liep haar financiering op tot meer dan 96 miljard dollar.

Een significant deel daarvan ging specifiek naar projecten en bedrijven die hun gebruik van fossiele brandstoffen actief uitbreiden. Onderzoek door ShareAction (2022) toonde aan dat Deutsche Bank’s financiering van deze bedrijven sinds 2016 zelfs is toegenomen. Het Internationaal Energieagentschap maakte nochtans zeer duidelijk dat dergelijke nieuwe ontginningen tegen eind vorig jaar volledig stopgezet hadden moeten worden. Alleen op die manier kunnen we tegen 2050 een netto nuluitstoot bereiken en de klimaatopwarming tot 1,5 °C beperken.

Crelan logo
15%
Bekijk Details
Beleid

Crelan sluit financiering uit voor bedrijven die betrokken zijn bij olie-, kool- en gaswinning, maar publiceert niet de broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3) van haar financierings- en investeringsportefeuille. Haar beleid inzake klimaatverandering blijft te vaag. In de door Crelan gepubliceerde documenten wordt bijvoorbeeld niet gespecificeerd of de uitsluiting van steenkool betrekking heeft op de winning uit nieuwe of bestaande steenkoolmijnen. Ook wordt niet aangegeven of de uitsluiting betrekking heeft op alle bedrijven die banden hebben met de steenkoolsector of specifiek op mijnbouwbedrijven.

Over dit thema

Door te investeren in hernieuwbare energie zoals windmolens en zonnepanelen kunnen de banken klimaatverandering tegengaan. Bovendien is het dringend tijd om de geldstroom naar fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas stop te zetten. Niet alleen voor het klimaat, ook voor onze portemonnee: in een leefbare wereld waarin we klimaatopwarming onder de 1,5°C willen houden, moet het gebruik van fossiele brandstoffen sterk worden afgebouwd. Er mag dus niet extra geïnvesteerd worden in deze brandstoffen, waardoor investeringen in fossiel waardeloos worden.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema