onKernelRequest
onKernelResponse
"Wie privacy uitschakelt, schakelt onafhankelijk denken, democratische dissidentie en creativiteit uit."
Glenn Greenwald

Privacybeleid

 

Wij nemen je privacy uiterst serieus. Het is bovendien belangrijk om weten dat je zelf heel wat controle hebt over je gegevens.

 • Je hebt het recht te weten dat je¬†gegevens verwerkt worden en waarom.
 • Je hebt het recht om kostenloos onjuiste¬†gegevens te laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te¬†laten wissen.
 • Je moet de nodige controle kunnen uitoefenen over je verwerkte¬†persoonsgegevens.
 • Je hebt altijd het recht om je te verzetten tegen het¬†gebruik van je gegevens.

Beschikt FairFin over je gegevens? Je kan ze ten allen tijde opvragen, laten verbeteren of verwijderen per mail naar privacy@fairfin.be of per brief naar FairFin vzw, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel. Als je denkt dat we je recht op privacy schenden, kun je klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Daarom:

 • verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen we uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als FairFin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FairFin vzw

Vooruitgangstraat 333/9

1030 Brussel

info@fairfin.be

Telefoon : 02/201 07 70

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FairFin vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelname aan de activiteiten van FairFin vzw;
 • Deelname aan de algemene vergadering van FairFin vzw;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen;
 • De uitvoering van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en rijksregisternummer;
 • Betaalgegevens.

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;
 • het verzorgen en verspreiden¬†van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Bewaartermijn

FairFin vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe om minstens om de 5 jaar na te gaan of we uw gegevens nog mogen bewaren.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

FairFin vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zullen we publiceren op onze website.

 


Cookies

 

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebruikers. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een derde partij zoals Google Analytics voor bezoekersstatistieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies:

 • Cookies die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of pop-up.
 • Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
 • Cookies van embedded content. Onze webpagina‚Äôs worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

Met de cookies op onze site houden in geen geval persoonsgegevens bij, maar enkel klikstatistieken om ons publiek beter te kennen.

Publiek

We werken samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen (bijvoorbeeld vormingen).

FairFin vzw is een dataverwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat we gegevens bijhouden van ons publiek. We verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor onze diensten.

Jouw persoonsgegevens komen bij ons via verschillende kanalen.

 • Inschrijving voor een activiteit
 • Invullen van een formulier

De verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt om

 • Informatie te kunnen leveren voor onze administratie
 • Praktische informatie over de activiteit naar je op te sturen
 • Je op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen bij activiteiten

We geven in geen geval persoonsgegevens door aan organisaties die geen partner zijn van de activiteit of campagne.

 

 

Eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan FairFin vzw en worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteursrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.