onKernelRequest
onKernelResponse
Gendergelijkheid

Gendergelijkheid

Triodos logo
45%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van genderbeleid is Triodos’ score licht gestegen sinds de laatste analyse, maar nog steeds zwak. 

De bank hanteert een nultolerantiebeleid voor elke vorm van discriminatie op grond van geslacht op de werkplek. Het zou wenselijk zijn als de bank dit ook zou eisen van bedrijven waarin ze  investeert of financiert. 

Een positieve ontwikkeling is dat de bank nu specifiek vrouwen stimuleert om te zorgen voor gelijke deelname in managementposities. 

Helaas ontbreken belangrijke aspecten met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering. Triodos Bank heeft momenteel geen intern systeem om discriminatie van klanten te voorkomen. De bank voldoet slechts op twee van de drie managementniveaus aan een minimumaandeel aan vrouwen van 30 of 40%. Ook ten aanzien van bedrijven zijn de richtlijnen nog niet ambitieus genoeg.

Praktisch

Uit het praktijkonderzoek ‘Dutch banks’ actions on gender’ (maart 2020) blijkt dat Triodos voldoet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top. Ook blijkt dat Triodos eisen stelt aan bedrijven waarin de bank belegt. Er is een nultolerantiebeleid tegen discriminatie van vrouwen. Triodos heeft, richting klanten en bedrijven waarin het belegt, ook stappen ondernomen op het gebied van de werving en promotie van vrouwelijke medewerkers. Ondanks de heldere aanbevelingen van het VN-agentschap UN Women, heeft Triodos geen beleid specifiek gericht op bevordering van de gelijkstelling van mannen en vrouwen. Triodos eist niet van bedrijven waarin ze belegt dat zij genderdoelstellingen voor hun bestuur vaststellen.

vdk logo
36%
Bekijk Details
Beleid

Net zoals in de vorige analyse, blijft vdk bank aanzienlijk achter op vlak van gendergelijkheid. De bank stelt zeer minimale eisen met betrekking tot gender aan de bedrijven die ze financiert. Vdk zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat de bedrijven een beleid implementeren tegen genderdiscriminatie onder hun klanten, of streven naar een evenwichtige genderverdeling in hun raden van bestuur.

Intern heeft de bank wel meer beleid omtrent gender. Zo heeft vdk bijvoorbeeld het ‘Gender Diversity in Finance’ charter van de sector ondertekend. Toch is er intern nog veel ruimte voor verbetering. Het is bemoedigend dat 39% van het personeel met een kaderfunctie vrouwelijk is, inclusief de CEO. Echter, andere hooggeplaatste posities in vdk bank worden nog grotendeels door mannen bekleed

Argenta logo
38%
Bekijk Details
Beleid

Het genderbeleid van Argenta is ruim onvoldoende.

De bank heeft een duidelijk beleid om minstens een derde van haar leidinggevende functies door vrouwen te laten bekleden. Ze overtreft dit streefdoel met 36% van haar bestuurders binnen de Argenta Groep die vrouw zijn. Toch zijn er intern nog veel verbeteringen mogelijk. Argenta zou structuren kunnen opzetten om vrouwen te begeleiden naar leidinggevende rollen, in plaats van enkel quota op te zetten.

Argenta investeert niet in bedrijven die betrokken zijn bij genderdiscriminatie. De bank controleert echter niet proactief of bedrijven zich actief inzetten voor gendergelijkheid. Voor externe bedrijven hanteert Argenta dus geen strikte eisen, wat resulteert in een lagere score.

KBC logo
43%
Bekijk Details
Beleid

KBC’s beleid rond gendergelijkheid scoort onvoldoende.

De bank heeft op intern vlak enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo worden er ondertussen trainingen aangeboden omtrent onder andere genderdiscriminatie. KBC streeft ernaar discriminatie en intimidatie te voorkomen en promotiekansen voor vrouwen te bevorderen. Desondanks blijft de genderkloof reëel. KBC behaalt niet eens een 30% deelname van vrouwen op het niveau van de raad van bestuur, leidinggevende functies en senior management.

De bank heeft ook geen aandacht voor gendergelijkheid in de bedrijven die ze financiert.

ING logo
44%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van ING voor gendergelijkheid is onvoldoende. ING zegt op alle niveaus ernaar te streven niet meer dan 70% van één gender te hebben. In haar raad van toezicht slaagt de bank daarin, die bestaat voor 33% uit vrouwen. Maar in de raad van bestuur wordt het streefdoel niet gehaald. De bank heeft wel een trainingsprogramma om de doorstroom van vrouwen naar seniorposities te bevorderen. Sinds 2020 onderschrijft ING de Women’s Empowerment Principles (WEP's). Dit betekent onder meer dat ING intern een nultolerantiebeleid heeft ten aanzien van genderdiscriminatie en gelijke beloning waarborgt voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Aangezien er bij ING nog wel sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, wordt geadviseerd om dit te monitoren en hierover te publiceren. 

Het genderbeleid van ING ten aanzien van bedrijven waaraan ze krediet verleent of waarin ze belegt, vertoont tekortkomingen. Bedrijven worden aangemoedigd om mensenrechtenrisico's die verband houden met gender te verminderen. Bovendien wordt bij projectfinanciering van bedrijven verwacht dat ze een beleid hebben voor gelijke beloning van vrouwen. Deze eis geldt echter niet voor andere vormen van kredietverstrekking of voor bedrijven waarin ING belegt. De bank eist niet van bedrijven dat ze een beleid hebben tegen genderdiscriminatie of gendergerelateerd geweld. Verder heeft ze geen concrete doelstellingen voor vrouwenparticipatie in hoge posities binnen de bedrijven die ze financiert of waarin ze belegt.

Praktisch

Uit het praktijkonderzoek ‘Gender Gaps in Dutch Banks’ Policies and Practices’ (2022) blijkt dat ING slecht scoort op gendergelijkheid. In vergelijking met 2020 is de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities verslechterd. Het duurzaamheidsbeleid van ING, dat van toepassing is op al haar investeringen en producten, verwijst niet naar vrouwenrechten.

De bank verlangt ook geen actie van haar klanten omtrent loonverschillen tussen mannen en vrouwen, noch dat ze vrouwenrechtencriteria opnemen in hun aanbestedingsbeleid en contracten met leveranciers. ING heeft financiële banden met onderzochte supermarkten waar uitbuiting, genderdiscriminatie en ongelijkheid op grote schaal voorkomen. Ze zou supermarkten die in 2022 begonnen zijn met het beter beschermen van vrouwenrechten in hun toeleveringsketens moeten monitoren en aanmoedigen en de achterblijvers aanzetten tot actie.

BNP Paribas logo
36%
Bekijk Details
Beleid

Het genderbeleid van BNP Paribas scoort ruim onvoldoende.

De bank probeert genderdiscriminatie te beperken door haar werknemers bijvoorbeeld vormingen te geven over gendervooroordelen en -discriminatie op de werkvloer. BNP streeft ook naar gelijke beloning. Hoewel er nog ruimte voor verbetering is in het interne beleid, ligt het grootste probleem bij wat de bank van externe partijen vraagt. BNP Paribas kan bepaalde eisen stellen aan de bedrijven die ze financiert, maar doet dat niet.

Zo zou ze kunnen eisen dat bedrijven een nultolerantiebeleid hebben ten aanzien van alle vormen van genderdiscriminatie op vlak van arbeid en beroep. Of ze kan eisen dat bedrijven systemen opzetten om genderdiscriminatie bij hun klanten te voorkomen en beperken, maar ook dat vragen ze niet.

Praktisch

BNP Paribas werd begin 2022 door Britse rechters veroordeeld wegens discriminatie op basis van geslacht. De bank betaalde Stacey Macken, een vrouwelijke medewerker, vier jaar lang aanzienlijk minder dan haar mannelijke collega’s. De bank moet Macken een compensatie geven van twee miljoen pond.

Belfius logo
28%
Bekijk Details
Beleid

Belfius behaalt een slechte score voor het thema gendergelijkheid.

De bank hanteerde intern al een nultolerantiebeleid voor discriminatie op basis van gender. Nu biedt ze ook vormingen over dit onderwerp aan haar werknemers. Verder zijn er niet veel andere positieve evoluties in het genderbeleid van de bank. Belfius stelt bijna geen eisen aan de bedrijven die ze financiert. Ze vraagt hen enkel om risico’s voor mensenrechten als gevolg van gender te beperken.

Deutsche Bank logo
13%
Bekijk Details
Beleid

Deutsche Bank presteert slecht op het gebied van gendergelijkheid.

Ze veroordeelt discriminatie op de werkvloer, maar zet zich niet fundamenteel in voor gelijke beloning voor hetzelfde werk. Er is een systematische aanpak om het aandeel vrouwen in bepaalde leidinggevende functies tegen 2025 te verhogen, maar bijvoorbeeld niet in de raad van bestuur. Bovendien stelt de bank geen eisen rond gendergelijkheid aan de bedrijven waarin ze investeert of die ze financiert.

Crelan logo
5%
Bekijk Details
Beleid

Crelan vermeldt dat werknemers elke vorm van discriminatie moeten vermijden, ook op grond van gender. Het arbeidsreglement voorziet in sancties voor elke schending van dit principe. Afgezien van dit algemene principe, pakt Crelan de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet actief aan en stelt geen maatregelen voor om deze te dichten. De bank garandeert ook niet dat ten minste 30% van de Raad van Bestuur en Directie uit vrouwen zal bestaan.

De bank heeft geen specifiek genderbeleid voor het verstrekken van leningen.

 

Over dit thema

Iedereen verdient gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen, ongeacht hun gender. Een goede bank voert een nultolerantie door op genderdiscriminatie, stimuleert gendergelijkheid in topposities en betaalt werknemers in vergelijkbare functies en ervaring gelijk. Dit geldt voor het personeel van de bank, de klanten en de bedrijven die ze financiert.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema