onKernelRequest
onKernelResponse
Transparantie

Transparantie

Triodos logo
86%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van transparantie en verantwoording doet Triodos Bank het goed, zelfs nog iets beter dan in de vorige analyse. 

Het feit dat de bank nu transparanter rapporteert over haar betrokkenheid bij bedrijven en haar stemgedrag heeft een positief effect op de score. Dit geldt echter alleen voor bedrijven waarin ze namens klanten heeft geïnvesteerd. Leners worden bij naam genoemd en beschreven op de website. Triodos publiceert ook haar eigen beleggingen en fondsbeleggingen.

De bank rapporteert over haar betrokkenheid bij vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden, en publiceert een extern gecontroleerd duurzaamheidsverslag. Spijtig genoeg bevat het jaarverslag geen informatie meer over gesprekken met bedrijven omtrent ecologische en sociale kwesties. Er is geen openbaar beschikbare informatie over bedrijven die om duurzaamheidsredenen zijn uitgesloten. De bank is ook niet transparant over de voortgang en prestaties van haar eigen klachtenmechanisme

vdk logo
67%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort voldoende op vlak van transparantie. Dit is een aanzienlijke verbetering vergeleken met de laatste analyse. De bank communiceert in detail over haar beleggingsportfolio en publiceert lijsten van overheden waarin ze investeert of bedrijven waarin ze aandelen of obligaties heeft.

Maar er blijft ruimte voor verbetering. De bank zou kunnen communiceren over het type gesprekken dat ze voert met bedrijven waarin ze investeert, met welke bedrijven ze deze gesprekken heeft en welke specifieke onderwerpen ze bespreekt. Verder zou vdk haar klachtenprocedure in meer detail kunnen delen.

Argenta logo
65%
Bekijk Details
Beleid

Het transparantiebeleid van Argenta is voldoende.

Transparantie is een belangrijk thema in haar duurzaamheidsverslag, dat extern wordt gecontroleerd door bedrijfsrevisoren van Deloitte. Argenta publiceert tevens gedetailleerde openbare verslagen over de regio’s en de sectoren waarin ze actief is. De bank heeft een goed uitgewerkte klachtenprocedure voor medewerkers, klanten en niet-klanten. Sinds de laatste analyse heeft ze ook een strategie ontwikkeld voor haar stemgedrag ten aanzien van de bedrijven waarin ze aandelen heeft.

Argenta zou haar score kunnen verbeteren door meer te communiceren over de bedrijven waarmee ze gesprekken heeft en de onderwerpen die worden besproken. Ook zou ze transparanter kunnen zijn over haar investeringsportfolio.

KBC logo
60%
Bekijk Details
Beleid

Het transparantiebeleid van KBC scoort net voldoende. 

Jaarlijks publiceert de bank een duurzaamheidsverslag en een jaarverslag. 

Voor de SRI-fondsen (duurzame en verantwoorde beleggingsfondsen) geeft KBC inzicht in haar investeringspraktijken. Ze publiceert nu ook informatie over de fondsen waarin ze investeert, evenals over haar stemgedrag op resoluties van die bedrijven. Dit laat dus een toename in transparantie zien. 

Desondanks ontbreekt er nog heel wat. Zo zou de bank bijvoorbeeld kunnen communiceren over welke bedrijven ze leningen verstrekt, de gesprekken die ze met hen voert, en hoe deze gesprekken haar investeringsbeslissingen beïnvloeden.

Een positief aspect is dat KBC een openbare blacklist hanteert. Dat is een beperkte lijst van bedrijven die de bank uitsluit van financiering. KBC heeft een vergelijkbare lijst voor overheden, maar maakt deze helaas niet openbaar. 

ING logo
63%
Bekijk Details
Beleid

Het transparantie- en verantwoordingsbeleid van ING is voldoende. Er is een gebrek aan openheid over de bedrijven waaraan ze leningen verstrekt en waarin ze investeert, evenals  haar betrokkenheid bij bedrijven die sociale en ecologische controverses veroorzaken. Daarnaast ontbreekt informatie over het stemgedrag van de bank. Het is echter positief dat de niet-financiële verslagen, inclusief de duurzaamheidsverslagen, gebaseerd zijn op de internationale standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI), en dat deze extern worden gecontroleerd

BNP Paribas logo
56%
Bekijk Details
Beleid

BNP Paribas scoort net voldoende op het thema transparantie. De score is wel  toegenomen sinds de laatste analyse.

Dat komt onder meer doordat ze nu wel communiceert over de namen van overheden waarin ze investeert. Ze is ook iets transparanter over een deel van haar portfolio. Bovendien rapporteert ze ook meer over gesprekken met haar klanten omtrent sociale en ecologische onderwerpen. Helaas geldt dit niet voor alle activiteiten van de bank. De grootste verandering is de publicatie van een samenvatting van haar klachtenmechanisme, waarin wordt uitgelegd hoe de bank structureel omgaat met klachten.

Veel van de informatie die BNP nu wel deelt, heeft betrekking op enkele departementen en zelfden op de gehele werking van de bank. Bovendien zijn er nog steeds veel aspecten waar BNP niet transparant over is, zoals de bedrijven die ze financiert, of de manier waarop gesprekken met deze bedrijven juist verlopen.

Belfius logo
33%
Bekijk Details
Beleid

Belfius scoort ruim onvoldoende op vlak van transparantie. Haar score is bovendien gedaald sinds onze laatste analyse in 2022.

Doordat Belfius’ duurzaamheidsbeleid al haar activiteiten omvat, is er nu meer transparantie omtrent haar visie op duurzaamheid. Ze publiceert ook haar stemgedrag over aandeelhoudersresoluties die verband houden met duurzaamheid. Verder heeft de bank weinig beleid omtrent transparantie. Zo werd haar duurzaamheidsbeleid niet gecontroleerd door een auditor, wat voorheen wel gebeurde. Bovendien heeft Belfius niet langer een structureel stembeleid voor haar externe fondsbeheerder ten aanzien van duurzaamheid.

Deutsche Bank logo
43%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van transparantie en verantwoording presteerde Deutsche Bank net voldoende.

Het duurzaamheidsverslag van de bank voldoet aan de vereisten van het Global Reporting Initiative en het ESG-evaluatieproces wordt extern beoordeeld. Desondanks blijft er een gebrek aan transparantie over de investeringen en financieringen van de bank, zoals een gedetailleerde uitsplitsing naar sector en bedrijf, evenals het beleid met betrekking tot bedrijven waar ESG-controversies aan het licht zijn gekomen. Het is ook niet duidelijk met welke bedrijven de bank gesprekken voert over sociale en ecologische kwesties. Positief is dat Deutsche Bank een klachtenmechanisme heeft dat openstaat voor alle belanghebbenden. Dit richt zich echter niet specifiek op individuen en gemeenschappen die nadelige gevolgen hebben ondervonden.

Crelan logo
17%
Bekijk Details
Beleid

Crelan publiceert de verdeling van haar financiering per type activiteit, maar onvoldoende gedetailleerd om een hogere score te krijgen.

Over dit thema

Transparantie geeft ons de mogelijkheid om op te komen voor onze rechten indien we het oneens zijn. Stel je voor dat naast je huis een fabriek wordt gebouwd die je grond vervuilt. Ben je hier niet van op de hoogte, dan kan je hier niet tegen protesteren. Transparantie over de activiteiten van banken én die van de bedrijven waar ze in investeren, is daarom belangrijk. Een goede bank publiceert op regelmatige basis een duurzaamheidsverslag dat voldoet aan de GRI Richtlijnen en maakt informatie publiek over haar grote klanten en grote partners, en haar impact op mens en klimaat.

Vergelijk de andere thema's

Nieuws over dit thema