onKernelRequest
onKernelResponse
Belfius bank logo

Belfius

0%
Klimaatverandering
57
%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van klimaat is de score van Belfius licht toegenomen. De bank communiceert nu meer over haar klimaatimpact en doet dit in overeenstemming met de richtlijnen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Belfius stimuleert actief bedrijven om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Ook vraagt ze meer transparantie over de klimaatimpact van bedrijven en een plan om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijs Akkoord.

Belfius geeft geen nieuwe leningen meer aan bedrijven die actief zijn in steenkoolwinning of onconventionele olie- en gaswinning. Voor investeringen geldt dat bedrijven die 10% of meer van hun omzet uit dergelijke activiteiten halen, worden uitgesloten. Vanaf 2030 zullen alle steenkoolbedrijven worden uitgesloten, wat in lijn is met een klimaatscenario 1,5 °C. Ook bedrijven die aan nieuwe olie- en gasexploratie en -ontwikkeling doen, sluit Belfius reeds volledig uit.  

De enige lacune die overblijft, is dat bedrijven die olie en gas ontginnen, maar Belfius’ geld gebruiken voor projecten gerelateerd aan de groene transitie, wel nog worden gefinancierd. Op die manier blijft Belfius de deur openhouden voor bedrijven die winst maken uit fossiele brandstoffen.

Bovendien ontbreekt het bij Belfius nog aan beleid op verschillende vlakken, zoals het verbieden van bedrijven om lobbywerk te verrichten dat de klimaatwetgeving ondermijnt.

Praktijk

Uit ons recentste onderzoek ‘Belgisch geld voor nieuwe fossiele infrastructuur’ (2023), blijkt dat Belfius en haar fondsbeheerder Candriam voor 47 miljoen euro aan aandelen heeft bij bedrijven die fossiele infrastructuur uitbreiden.

Biodiversiteit
4
%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van biodiversiteit scoort Belfius heel laag.

Het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de bank is voornamelijk gericht op klimaatkwesties, terwijl biodiversiteit nauwelijks aan bod komt. Dit betekent dat Belfius geen eisen stelt aan de bedrijven die ze financiert omtrent hun biodiversiteitsimpact. 

Praktijk

FairFin toonde in oktober 2021 aan dat Belfius de distributie van wegwerpplastic mee financiert. De bank investeerde voor meer dan 400 miljoen euro in enkele van de grootste gebruikers van wegwerpplastic, zoals Coca-Cola en Unilever. 

In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Belfius voor meer dan 200 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten, zoals Nestlé. 

Mensenrechten
50
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius onderschrijft de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, zoals de meeste andere banken. Daarnaast hanteert ze intern een nultolerantiebeleid tegen alle vormen van discriminatie. Belfius past ook de OECD Guidelines toe op bedrijven die ze financiert, wat onder meer inhoudt dat ze hen verplicht om mensenrechten te respecteren.

De bank heeft echter geen strikt mensenrechtenbeleid. Zo ontbreekt beleid omtrent het respecteren van de rechten van kinderen en mensen met een beperking. Ook heeft ze geen beleid omtrent de naleving van Internationaal Humanitair Recht in bezette gebieden of nederzettingen.

Praktijk

In september 2023 publiceerde de internationale Don’t Buy Into Occupation-coalitie haar recentste rapport. Daaruit blijkt dat Belfius en haar fondsbeheerder Candriam financiële relaties hebben ter waarde van 450 miljoen euro met bedrijven actief in de Israëlische nederzettingenindustrie. Die nederzettingen zijn in het internationaal recht erkend als oorlogsmisdaden. Bedrijven die er actief zijn lopen een aanzienlijk risico om deel te nemen aan de schending van mensenrechten.

Arbeidsrechten
42
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Belfius op vlak van arbeidsrechten blijft onvoldoende.

De verzekeringstak van Belfius investeert alleen in bedrijven die de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naleven. Bij het verstrekken van leningen verwijst de bank daarentegen zeer weinig naar die arbeidsrechten.

Praktijk

Praktijkonderzoek van FairFin in 2021 toonde aan dat Belfius een belangrijke financier is van bedrijven die betrokken zijn bij verschillende misstanden in de cacaosector. Het beleid van Belfius is duidelijk nog onvoldoende om misbruik, zoals kinderarbeid, uitbuiting en landroof, te voorkomen in de toeleveringsketens van de door haar gefinancierde bedrijven.

Wapens uitsluiten
48
%
Bekijk Details
Beleid

Het wapenbeleid van Belfius is ruim onvoldoende.

De bank volgt de Belgische wetgeving door niet te investeren in controversiële wapens, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens. Ook nucleaire wapens sluit ze volledig uit.

Belfius beperkt haar transacties met overheden omtrent wapens tot een bepaald geografisch gebied (NAVO-lidstaten, EU-lidstaten, Zwitserland en Oekraïne). Dit gebied werd uitgebreid sinds de laatste analyse. Verder heeft de bank geen regels in stand om leveringen naar “gevoelige gebieden” te voorkomen.

Belastingen
47
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius behaalt een onvoldoende op haar belastingbeleid. 

Ze heeft geen significante wijzigingen doorgevoerd in haar belastingbeleid en scoort even laag als twee jaar geleden.

De bank rapporteert over haar belastingbetalingen in elk land waar ze actief is. Belfius verklaart publiek dat ze geen steun geeft aan bedrijven die belastingen ontduiken. Ze zal ook geen complexe structuren ondersteunen die leiden tot een onrechtvaardig belastingvoordeel. 

De bank heeft geen extra eisen omtrent belastingontwijking voor organisaties en bedrijven waarin ze investeert.

Bonusbeleid
30
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius scoort ruim onvoldoende op haar bonusbeleid.

De bank stelt wel een duidelijk plafond aan de omvang van bonussen, namelijk maximaal 100% van het vast inkomen. In vergelijking met andere grootbanken valt dit mee, maar voor een bank die in handen is van de overheid blijft dit toch aanzienlijk hoog.

De bonussen zijn gelinkt aan langetermijndoelstellingen. Belfius kan ze ook terugeisen als ze onterecht toegekend werden. De bank schiet nog tekort op vlak van transparantie over hoe de bonussen worden berekend.

Transparantie
33
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius scoort ruim onvoldoende op vlak van transparantie. Haar score is bovendien gedaald sinds onze laatste analyse in 2022.

Doordat Belfius’ duurzaamheidsbeleid al haar activiteiten omvat, is er nu meer transparantie omtrent haar visie op duurzaamheid. Ze publiceert ook haar stemgedrag over aandeelhoudersresoluties die verband houden met duurzaamheid. Verder heeft de bank weinig beleid omtrent transparantie. Zo werd haar duurzaamheidsbeleid niet gecontroleerd door een auditor, wat voorheen wel gebeurde. Bovendien heeft Belfius niet langer een structureel stembeleid voor haar externe fondsbeheerder ten aanzien van duurzaamheid.

Corruptie
85
%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van corruptie scoort Belfius goed, zelfs beter dan in de vorige analyse. 

Om interne corruptie te voorkomen, volgt Belfius de internationale afspraken. Ze neemt stappen om omkoping, witwaspraktijken en financiering van terrorisme te vermijden. Haar interne beleid is verstrengd. Zo rapporteert de bank nu over haar lobbypraktijken en heeft ze een uitdrukkelijk beleid ingevoerd waarin staat dat ze geen politieke bijdragen levert.

Voor bedrijven die Belfius financiert, verbindt ze zich tot de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Dit betekent dat de bank eist dat bedrijven rapporteren over hun lobbypraktijken. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk, onder andere door bedrijven te verplichten om te communiceren over hun eindbegunstigden.

Gendergelijkheid
28
%
Bekijk Details
Beleid

Belfius behaalt een slechte score voor het thema gendergelijkheid.

De bank hanteerde intern al een nultolerantiebeleid voor discriminatie op basis van gender. Nu biedt ze ook vormingen over dit onderwerp aan haar werknemers. Verder zijn er niet veel andere positieve evoluties in het genderbeleid van de bank. Belfius stelt bijna geen eisen aan de bedrijven die ze financiert. Ze vraagt hen enkel om risico’s voor mensenrechten als gevolg van gender te beperken.

Bankprofiel

Belfius is een universele bank-en-verzekeringsgroep die na de redding van Dexia volledig in handen kwam van de Belgische staat. De bank heeft haar ambitie hervat om een lokale bank te zijn. Ze haalt spaargeld op en zet dit in via leningen aan individuen, bedrijven en in het bijzonder aan openbare en sociale instellingen. Daarnaast is Belfius actief op financiële markten. Ze biedt investeringsproducten aan via een exclusieve samenwerking met fondsbeheerder Candriam. Belfius is de derde grootste bank in België.

De gemiddelde score van Belfius is gedaald sinds de laatste analyse twee jaar geleden. Dit komt door haar toegenomen focus op haar eigen duurzaamheidsbeleid, in plaats van op externe beleidsrichtlijnen. Sommige thema’s worden uitgebreider behandeld in Belfius’ nieuwe beleid, terwijl andere thema's minder of helemaal niet aan bod komen. Hoewel de overkoepelende visie positief is, is de lagere score onaanvaardbaar voor een bank die volledig in handen is van de overheid.

Uit praktijkonderzoek blijkt bovendien dat Belfius regelmatig spaargeld van haar klanten gebruikte voor schadelijke investeringen.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank