onKernelRequest
onKernelResponse
Triodos

Triodos

0%
Klimaatverandering
88
%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van Triodos Bank is goed en licht verbeterd tegenover de vorige analyse. 

De bank rapporteert over de uitstoot van broeikasgassen die ze financiert voor alle leningen en investeringen in overeenstemming met erkende normen. Ze eist nu ook van bedrijven dat ze directe en indirecte emissies publiceren, en wijst bedrijven die het klimaatbeleid proberen af te zwakken door te lobbyen, duidelijk af. De bank heeft bijna een nultolerantiebeleid voor fossiele brandstoffen. Investeringen in fossiele brandstoffen worden uitgesloten, maar alleen voor investeringen boven een omzetlimiet van 5%. Helaas biedt Triodos geen informatie meer over CO2-compensatie in overeenstemming met relevante certificeringen.

Biodiversiteit
93
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Triodos Bank rond de bescherming van biodiversiteit is zeer sterk. 

De bank streeft naar een hoog niveau van natuurbescherming en verwijst onder andere naar de Ramsar Conventie voor de bescherming van watergebieden, de UNESCO Werelderfgoedconventie, de beschermde gebieden zoals gedefinieerd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de Rode Lijst van bedreigde soorten. De bank verwacht ook dat bedrijven het probleem van waterschaarste en concurrentie om waterbronnen proactief aanpakken. Triodos Bank sluit bedrijven die actief zijn in de productie, het onderzoek en de distributie van genetisch gemodificeerde organismen volledig uit van financiering en vermogensbeheer. Bedrijven die handelen in bedreigde diersoorten worden spijtig genoeg niet uitgesloten.

Mensenrechten
100
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank behaalt nog steeds een uitstekende score als het gaat om mensenrechten en voldoet aan alle eisen in de BankWijzer. 

De bank zet zich in voor mensenrechten in haar eigen bedrijfsvoering en hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van discriminatie op de werkvloer. Triodos stelt ook strenge eisen aan bedrijven. Op operationeel niveau moeten ze beschikken over een effectief klachtenmechanisme en een zorgvuldig beoordelingsproces met betrekking tot mogelijke schendingen van mensenrechten. De landrechten van inheemse en lokale gemeenschappen, kinderrechten en de rechten van mensen met een handicap moeten worden gewaarborgd. De bank wijst economische activiteiten in bezette gebieden af. De eisen gelden ook in de toeleveringsketen.

Praktijk

Uit een praktijkonderzoek in 2018 bleek dat Triodos Bank geen krediet had verstrekt aan de vijf bedrijven die voor dit onderzoek waren geselecteerd. Er werd onderzocht hoe banken reageren op bedrijven die slachtoffers van mensenrechtenschendingen onvoldoende compenseren voor de schade. Toen bleek dat aan geen van de bedrijven werd geleend, werd Triodos Bank niet verder in het onderzoek opgenomen.

Arbeidsrechten
94
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank presteert zeer goed op het gebied van arbeidsrechten, zelfs hoger dan in de laatste analyse van 2022. 

Triodos Bank onderschrijft de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en integreert deze in haar inkoopprincipes. In haar eigen bedrijfsvoering heeft ze ook procedures geïmplementeerd voor het afhandelen van klachten van werknemers en het oplossen van arbeidsrechtenschendingen. Bedrijven die Triodos Bank financiert of waarin ze investeert, moeten ook vrijheid van vergadering garanderen en dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie in welke vorm dan ook afwijzen. Het enige minpunt is dat er geen informatie beschikbaar is of Triodos Bank eerlijke aanwervingspraktijken verwacht van bedrijven.

Wapens uitsluiten
100
%
Bekijk Details
Beleid

De richtlijnen van Triodos Bank met betrekking tot wapens blijven uitstekend. 

De bank sluit beleggingen in of financiering van bedrijven die actief zijn in de productie van en handel in conventionele en controversiële wapensystemen volledig uit. Bedrijven die goederen voor duaal gebruik (zowel militair als civiel) produceren, worden zorgvuldig beoordeeld en uitgesloten als producten voor niet-civiel eindgebruik bestemd zijn. Autonome wapensystemen worden ook volledig uitgesloten.

Belastingen
71
%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Triodos Bank blijft ruim voldoende. 

De bank sluit financiële diensten uit voor bedrijven die gebruik maken van belastingontwijkingstactieken, bijvoorbeeld door vestiging in belastingsparadijzen, en rapporteert transparant over haar internationale bedrijfsactiviteiten. Er zijn echter verbeteringen nodig op het gebied van belastingtransparantie voor bedrijven. Triodos Bank zou meer openheid moeten eisen van bedrijven die ze financiert en waarin ze investeert, bijvoorbeeld met betrekking tot de groeps- en eigendomsstructuur of ontvangen of gedane betalingen aan overheidsinstanties.

Bonusbeleid
100
%
Bekijk Details
Beleid

Het beloningsbeleid van Triodos Bank is uitstekend. 

De directie en het management ontvangen geen bonus. Medewerkers kunnen in uitzonderlijke gevallen een beloning krijgen van maximaal één maandsalaris (8% van het jaarloon). Het hoogste salaris bij Triodos Bank is tien keer hoger dan het laagste salaris.

Transparantie
86
%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van transparantie en verantwoording doet Triodos Bank het goed, zelfs nog iets beter dan in de vorige analyse. 

Het feit dat de bank nu transparanter rapporteert over haar betrokkenheid bij bedrijven en haar stemgedrag heeft een positief effect op de score. Dit geldt echter alleen voor bedrijven waarin ze namens klanten heeft geïnvesteerd. Leners worden bij naam genoemd en beschreven op de website. Triodos publiceert ook haar eigen beleggingen en fondsbeleggingen.

De bank rapporteert over haar betrokkenheid bij vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden, en publiceert een extern gecontroleerd duurzaamheidsverslag. Spijtig genoeg bevat het jaarverslag geen informatie meer over gesprekken met bedrijven omtrent ecologische en sociale kwesties. Er is geen openbaar beschikbare informatie over bedrijven die om duurzaamheidsredenen zijn uitgesloten. De bank is ook niet transparant over de voortgang en prestaties van haar eigen klachtenmechanisme

Corruptie
92
%
Bekijk Details
Beleid

Het corruptiebeleid van Triodos Bank blijft zeer goed. 

Corruptie en omkoping worden niet getolereerd onder haar eigen werknemers of potentiële zakenpartners. Er worden ook strenge controles uitgevoerd op het witwassen van geld, bijvoorbeeld op basis van de FATF-aanbevelingen en de Wolfsberg Principes. Bedrijven moeten ook transparant rapporteren over hun lobbyactiviteiten en mogen niet op grote schaal lobbyen om internationale normen en richtlijnen te veranderen. De enige tekortkoming op het gebied van corruptie is dat de bank haar zakenpartners niet vraagt om hun uiteindelijke begunstigden bekend te maken. Dit is cruciaal om corruptie te voorkomen door middel van transparantie en externe controlemogelijkheden.

Gendergelijkheid
45
%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van genderbeleid is Triodos’ score licht gestegen sinds de laatste analyse, maar nog steeds zwak. 

De bank hanteert een nultolerantiebeleid voor elke vorm van discriminatie op grond van geslacht op de werkplek. Het zou wenselijk zijn als de bank dit ook zou eisen van bedrijven waarin ze  investeert of financiert. 

Een positieve ontwikkeling is dat de bank nu specifiek vrouwen stimuleert om te zorgen voor gelijke deelname in managementposities. 

Helaas ontbreken belangrijke aspecten met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering. Triodos Bank heeft momenteel geen intern systeem om discriminatie van klanten te voorkomen. De bank voldoet slechts op twee van de drie managementniveaus aan een minimumaandeel aan vrouwen van 30 of 40%. Ook ten aanzien van bedrijven zijn de richtlijnen nog niet ambitieus genoeg.

Praktijk

Uit het praktijkonderzoek ‘Dutch banks’ actions on gender’ (maart 2020) blijkt dat Triodos voldoet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top. Ook blijkt dat Triodos eisen stelt aan bedrijven waarin de bank belegt. Er is een nultolerantiebeleid tegen discriminatie van vrouwen. Triodos heeft, richting klanten en bedrijven waarin het belegt, ook stappen ondernomen op het gebied van de werving en promotie van vrouwelijke medewerkers. Ondanks de heldere aanbevelingen van het VN-agentschap UN Women, heeft Triodos geen beleid specifiek gericht op bevordering van de gelijkstelling van mannen en vrouwen. Triodos eist niet van bedrijven waarin ze belegt dat zij genderdoelstellingen voor hun bestuur vaststellen.

Bankprofiel

Triodos, met hoofdzetel in Nederland, is vertegenwoordigd in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Triodos Bank België is in Brussel en in Gent gevestigd, maar werkt voornamelijk op afstand (internet en telefoon). Er werken 1715 mensen voor Triodos, waarvan 162 in België. Ze heeft 744.477 klanten, waarvan 83.000 in België.

Triodos financiert uitsluitend bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Ze verstrekt leningen aan bedrijven en organisaties, maar ook aan particuliere klanten via hypotheekleningen. Daarnaast biedt ze beleggingsproducten aan. Triodos biedt nog geen zichtrekeningen aan voor particulieren.

Bankactiviteiten stoppen niet aan nationale grenzen. Daarom is dit onderzoek gebaseerd op de gegevens van de hele bankgroep.

Triodos behaalt nog steeds de hoogste score in de Belgische Bankwijzer en slaagt met grote onderscheiding. Op de thema’s wapens, bonussen en mensenrechten behaalt de bank de maximale score, net zoals bij de vorige analyse. Duurzaam financieel beheer is dan ook de specialiteit van deze bank, al komen andere Belgische banken in de buurt. Bovendien is er voor Triodos nog werk voor de boeg op vlak van gendergelijkheid.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank