onKernelRequest
onKernelResponse
Triodos

Triodos

0%
Klimaatverandering
86
%
Bekijk Details
Beleid

Alle bedrijven waaraan Triodos Bank krediet verleent, moeten rapporteren over hun (in)directe CO2-uitstoot en deze verminderen. In hun inkoopbeleid, bedrijfsvoering en contracten met toeleveranciers moeten de bedrijven rekening houden met klimaatverandering. Zelf gebruikt de bank uitsluitend hernieuwbare energiebronnen.

Biodiversiteit
93
%
Bekijk Details
Beleid

De bedrijven waarin Triodos belegt, moeten rekening houden met de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten op basis van internationale standaarden voor biodiversiteit. Bedrijven die actief zijn in genetische modificatie moeten bovendien voldoen aan relevante internationale protocollen.

Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat zij criteria ten aanzien van biodiversiteit integreren in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering en deze criteria opnemen in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers. Verder wordt van bedrijven verwacht dat zij de introductie van invasieve soorten in ecosystemen voorkomen en milieueffectenrapportages maken.

Praktijk

Uit het praktijkonderzoek ‘Oliewinning bij de Noordpool’ (2020) van de Eerlijke Bankwijzer en Greenpeace blijkt dat Triodos Bank niet betrokken is bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor olie- en gaswinning in het poolgebied.

Mensenrechten
100
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos verbindt zich ertoe om de mensenrechten te respecteren zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Dat verwacht de bank ook van bedrijven waaraan ze krediet verleent, of waarin ze belegt. Deze richtlijnen dienen te worden gevolgd voor het opstellen en implementeren van een due diligence proces. Verder wordt van bedrijven verwacht dat zij klachtenprocedures opstellen en genoegdoening garanderen indien sprake is van mensenrechtenschendingen.

Praktijk

Uit een praktijkonderzoek in 2018 bleek dat Triodos Bank geen krediet had verstrekt aan de vijf bedrijven die voor dit onderzoek waren geselecteerd. Er werd onderzocht hoe banken reageren op bedrijven die slachtoffers van mensenrechtenschendingen onvoldoende compenseren voor de schade. Toen bleek dat aan geen van de bedrijven werd geleend, werd Triodos Bank niet verder in het onderzoek opgenomen.

Arbeidsrechten
89
%
Bekijk Details
Beleid

Bedrijven waaraan Triodos Bank krediet verleent, of waarin de bank belegt, dienen zich te houden aan de vier fundamentele arbeidsrechten van de internationale arbeidsorganisatie ILO (vrijheid van organisatie en het recht op collectieve loononderhandeling; geen dwangarbeid; geen kinderarbeid; en geen discriminatie).

Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat ze een beleid hebben voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Bedrijven moeten zich houden aan de normen voor maximale werktijden en zorg dragen voor gelijke behandeling van gastarbeiders. Bovendien moeten er adequate procedures zijn om de naleving van arbeidsnormen te waarborgen. Afspraken over arbeidsomstandigheden moeten worden vastgelegd in contracten met toeleveranciers. Ook is Triodos Investment Management lid van het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dat is een investeerdersinitiatief dat bedrijven aanspoort om werknemers een leefbaar loon te betalen.

Wapens uitsluiten
100
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank investeert om duurzaamheidsredenen op geen enkele manier in de wapenindustrie. Het beleid van Triodos Bank scoort daarom 100.

Praktijk

Uit het praktijkonderzoek ‘Controversial Arms Trade’ (2019) bleek dat Triodos Bank niet investeerde in de dertien bedrijven die in het onderzoek naar voren kwamen als betrokken bij wapenhandel met landen die mensenrechten schenden of in conflict zijn. De bank handelt hiermee in lijn met haar beleid om de wapensector uit te sluiten.

Belastingen
71
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos Bank rapporteert over de eigen belastingbetalingen en activa voor ieder land waar de bank actief is. Triodos Bank heeft beleid rond het verlenen van belastingadvies met het doel om belasting te ontwijken. Dit beleid is rond internationale transacties waarvoor belastingontwijking- of ontduiking het belangrijkste doel is. Daarnaast heeft Triodos Bank zelf geen dochterondernemingen in belastingparadijzen. De bank verleent geen financiële diensten aan bedrijven in belastingparadijzen.

Triodos Bank kan haar beleid verbeteren door van bedrijven transparantie te verwachten over hun groepsstructuur en door per land te rapporteren over hun inkomsten, kosten en winsten, belastingbetalingen en subsidies van overheden. Ook wordt niet van bedrijven verwacht dat ze transparant zijn over verkregen belastingovereenkomsten van lokale autoriteiten.

Praktijk

In het praktijkonderzoek ‘Dutch Banks and Tax Avoidance' (september 2014) scoort Triodos goed. Bij het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat Triodos Bank betrokken is bij internationale belastingontwijking.

Bonusbeleid
100
%
Bekijk Details
Beleid

De directie en het management ontvangen geen bonus. Medewerkers kunnen in uitzonderlijke gevallen een gratificatie krijgen van maximaal één maandsalaris (8% van het jaarloon). Het hoogste salaris bij Triodos Bank is tien keer hoger dan het laagste salaris.

Transparantie
84
%
Bekijk Details
Beleid

De bank publiceert de inhoud van het duurzaamheidsbeleid en legt daarover verantwoording af in het jaarverslag, ook over de interactie met maatschappelijke stakeholders. Triodos Bank geeft de namen van overheden waarin wordt belegd en bedrijven waar de bank in belegd of krediet aan verleent. Ook geeft Triodos Bank informatie over de bedrijven waarmee interactie is geweest over sociale en milieuonderwerpen (engagement). Maar nergens staat het aantal bedrijven vermeld waarmee interactie is geweest.

Wel publiceert Triodos Bank een verslag over het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd. Triodos Bank heeft een uitgebreide tot in detail beschreven klachtenprocedure die open is voor zowel klanten als niet-klanten.

Praktijk

In een praktijkonderzoek over transparantie (2013) scoort Triodos een 9/10 op bankinvesteringen en 8/10 op vermogensbeheer. Triodos publiceert onder andere de namen van de bedrijven waaraan de bank leent. Er zijn ook nog verbeterpunten zoals de rapportage over engagement en een onafhankelijke auditing van het maatschappelijk verslag.

Corruptie
92
%
Bekijk Details
Beleid

Triodos hanteert relevante internationale standaarden ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering van criminele of terroristische organisaties en personen bij de beoordeling van klanten en toetsing van financiële transacties. Voorbeelden hiervan zijn de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) en de Wolfsberg Principles. Triodos Bank verbiedt elke vorm van omkoping, corruptie en fraude in de eigen bedrijfsvoering en rapporteert over de eigen lobbypraktijken.

Triodos Bank verbiedt ook elke vorm van omkoping, corruptie en fraude door bedrijven waar de bank krediet aan verleent of in belegt. Van bedrijven wordt bovendien verwacht dat ze een managementsysteem invoeren om direct actie te kunnen ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan corruptie. Verder wordt van bedrijven verwacht dat ze rapporteren over hun lobbypraktijken. Ten slotte verwacht de bank dat bedrijven anticorruptiecriteria integreren in hun inkoopbeleid en dat ze afspraken over corruptie opnemen in hun contracten met toeleveranciers.

Praktijk

In het onderzoek ‘Dutch banks and corruption’ (februari 2019) is onderzocht of banken investeren in vier bedrijven die langjarig betrokken zijn bij corruptieschandalen. Uit dit onderzoek blijkt dat bij Triodos geen leningen aan of investeringen in deze bedrijven zijn gevonden boven de drempelwaarde van dit onderzoek.

Gendergelijkheid
43
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid schiet tekort voor de bedrijven waaraan Triodos Bank krediet verleent of in belegt. Bedrijven worden wel aangemoedigd om de mensenrechtenrisico's te verkleinen waaraan mensen als gevolg van hun gender worden blootgesteld. Daarnaast verwacht Triodos Bank van bedrijven waarin de bank investeert dat zij een beleid hebben voor gelijke beloning van vrouwen. Er wordt echter niet van deze bedrijven verwacht dat ze een beleid hebben rond genderdiscriminatie. Er zijn ook geen streefcijfers voor vrouwenparticipatie in hoge posities. Triodos verwacht niet van bedrijven dat ze genderdiscriminatie tegengaan, of dat ze de doorstroom van vrouwen naar seniorfuncties bevorderen.

Voor de eigen bedrijfsvoering heeft Triodos Bank wel een nultolerantiebeleid tegen alle vormen van genderdiscriminatie. Daarnaast hanteert de bank systemen om salarisgelijkheid te garanderen. Triodos zet zich ook in tegen genderdiscriminatie van klanten door zich te richten op financiële inclusie van vrouwen. Van de leden van de Raad van Bestuur is de helft vrouw, van de Raad van Toezicht één derde. 44% van de hogere managementposities wordt bekleed door vrouwen.

Praktijk

Uit het praktijkonderzoek ‘Dutch banks’ actions on gender’ (maart 2020) blijkt dat Triodos voldoet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top. Ook blijkt dat Triodos eisen stelt aan bedrijven waarin de bank belegt. Er is een nultolerantiebeleid tegen discriminatie van vrouwen. Triodos heeft, richting klanten en bedrijven waarin het belegt, ook stappen ondernomen op het gebied van de werving en promotie van vrouwelijke medewerkers. Ondanks de heldere aanbevelingen van het VN-agentschap UN Women, heeft Triodos geen beleid specifiek gericht op bevordering van de gelijkstelling van mannen en vrouwen. Triodos eist niet van bedrijven waarin ze belegt dat zij genderdoelstellingen voor hun bestuur vaststellen.

Bankprofiel

Triodos heeft zijn hoofdzetel in Nederland en werkt voornamelijk op afstand. De bank financiert uitsluitend bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Als particulier in België kan je er terecht voor spaarrekeningen of beleggingsproducten, niet voor zichtrekeningen.

Triodos behaalt de hoogste score in de Belgische Bankwijzer en slaagt met grote onderscheiding. Duurzaam financieel beheer is dan ook de specialiteit van deze bank. Toch is er voor Triodos nog werk voor de boeg op vlak van gendergelijkheid. Op de thema’s wapens en bonussen behaalt de bank dan weer de maximale score.

Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van de hele bankgroep.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank