onKernelRequest
onKernelResponse
Argenta bank logo

Argenta

0%
Klimaatverandering
75
%
Bekijk Details
Beleid

Argenta communiceert nu meer over haar impact op het klimaat. Zo publiceerde ze in 2022 voor het eerst een klimaatrapport. Bovendien heeft ze haar klimaatbeleid sterk verstrengd en sluit ze bijvoorbeeld bedrijven uit die fossiele brandstoffen produceren.

Er is nog ruimte voor verbetering. Argenta zou onder andere kunnen eisen dat bedrijven hun klimaatimpact in lijn brengen met een maximale opwarming van de aarde van 1,5 °C.

Biodiversiteit
64
%
Bekijk Details
Beleid

Argenta behaalde het grootste deel van haar score door de International Finance Coalition (IFC) Performance Standards te volgen. Dit betekent dat ze haar investeringsbeleid overeenstemt met wat deze standaarden eisen. Een voorbeeld van zo’n standaard is dat de bank niet investeert in bedrijven die een negatieve impact hebben op bedreigde diersoorten.

Afgezien van deze standaarden heeft Argenta zelf niet veel beleid rond biodiversiteit. Er is dus ruimte voor verbetering. Bovendien kan de bank werken aan transparantie over de impact van haar investeringen op de biodiversiteit. Ze zou bijvoorbeeld een biodiversiteitsafdruk van haar portfolio kunnen publiceren.

Mensenrechten
67
%
Bekijk Details
Beleid

Het mensenrechtenbeleid van Argenta kende in de afgelopen jaren een verbetering, maar is nog steeds slechts voldoende.

Ondanks dat de bank enkel investeert in bedrijven die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgen, communiceert ze hier erg algemeen over. Het is niet duidelijk hoe (het naleven van) mensenrechten de investeringskeuzes van Argenta beïnvloeden. Hoewel de bank verklaart rekening te houden met onder andere de rechten van kinderen of mensen met een beperking, blijft onduidelijk op welke manier dit precies meeweegt in haar beleid. Dit beleid zou dus uitdrukkelijker en gedetailleerder moeten worden uitgewerkt.

Arbeidsrechten
71
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid rond arbeidsrechten is ruim voldoende bij Argenta.

Voor haar eigen personeel en bij haar leveranciers past Argenta de arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) toe. De bank hanteert de International Finance Coalition Performance Standards (IFC) voor externe bedrijven. Verder heeft ze niet veel uitdrukkelijk beleid over arbeidsrechten. Ze zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat de bedrijven een maximum aantal werkuren bepalen voor hun werknemers.

Wapens uitsluiten
93
%
Bekijk Details
Beleid

Argenta scoort zeer goed op vlak van wapenbeleid.

De bank investeert niet in controversiële wapens die wettelijk verboden zijn, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen of biologische en chemische wapens. Daarnaast sluit ze ook nucleaire wapens uit. Argenta weert bovendien bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van andere ‘niet controversiële’ wapens. 


De enige stap waarmee ze haar score nog zou kunnen verbeteren, is door producten met duaal gebruik (zowel militair als civiel) of geautomatiseerde wapens te uit te sluiten.

Belastingen
59
%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Argenta is net voldoende.

De bank zet zelf geen constructies voor fiscale fraude op en steunt geen bedrijven die betrokken zijn bij belastingontduiking of –ontwijking. Op intern vlak behaalt de bank dus een perfecte score. Echter, bij haar eigen investeringen houdt de bank geen rekening met de constructies die bedrijven zelf opzetten. Aan externe bedrijven worden bijna geen eisen gesteld omtrent belastingen, waardoor de totaalscore slechts net voldoende is.

Bonusbeleid
90
%
Bekijk Details
Beleid

Het bonusbeleid van Argenta is uitstekend en behaalt bijna de maximumscore.

Het loon van alle medewerkers van Argenta (bedienden, kaderleden en directieleden) bestaat uit een vast bedrag. Er worden op geen enkel niveau bonussen uitgekeerd. De visie van Argenta is dat langetermijndoelstellingen belangrijker zijn dan winsten op korte termijn.

De enige tekortkoming is het gebrek aan informatie over het verschil tussen de hoogste en laagste lonen bij Argenta.

Transparantie
65
%
Bekijk Details
Beleid

Het transparantiebeleid van Argenta is voldoende.

Transparantie is een belangrijk thema in haar duurzaamheidsverslag, dat extern wordt gecontroleerd door bedrijfsrevisoren van Deloitte. Argenta publiceert tevens gedetailleerde openbare verslagen over de regio’s en de sectoren waarin ze actief is. De bank heeft een goed uitgewerkte klachtenprocedure voor medewerkers, klanten en niet-klanten. Sinds de laatste analyse heeft ze ook een strategie ontwikkeld voor haar stemgedrag ten aanzien van de bedrijven waarin ze aandelen heeft.

Argenta zou haar score kunnen verbeteren door meer te communiceren over de bedrijven waarmee ze gesprekken heeft en de onderwerpen die worden besproken. Ook zou ze transparanter kunnen zijn over haar investeringsportfolio.

Corruptie
77
%
Bekijk Details
Beleid

Het corruptiebeleid van Argenta is ruim voldoende.

De bank heeft een duidelijk intern anticorruptiebeleid. Ze neemt stappen om omkoping, witwaspraktijken en financiering van terrorisme te voorkomen.

Voor haar investeringen volgt Argenta de Belgische wetgeving en de internationale afspraken rond corruptie. De bank blijft wel vaag over hoe ze die afspraken precies toepast in haar investeringsbeleid.

Gendergelijkheid
38
%
Bekijk Details
Beleid

Het genderbeleid van Argenta is ruim onvoldoende.

De bank heeft een duidelijk beleid om minstens een derde van haar leidinggevende functies door vrouwen te laten bekleden. Ze overtreft dit streefdoel met 36% van haar bestuurders binnen de Argenta Groep die vrouw zijn. Toch zijn er intern nog veel verbeteringen mogelijk. Argenta zou structuren kunnen opzetten om vrouwen te begeleiden naar leidinggevende rollen, in plaats van enkel quota op te zetten.

Argenta investeert niet in bedrijven die betrokken zijn bij genderdiscriminatie. De bank controleert echter niet proactief of bedrijven zich actief inzetten voor gendergelijkheid. Voor externe bedrijven hanteert Argenta dus geen strikte eisen, wat resulteert in een lagere score.

Bankprofiel

Argenta bestaat al meer dan 65 jaar als onafhankelijke familiale bank. Het is de zesde grootste bank-verzekeraar van België. Hoewel ze ook kantoren heeft in Nederland en Luxemburg, is haar hoofdzetel gevestigd in Antwerpen. De hoofdactiviteiten van Argenta omvatten verzekeringen, vermogensbeheer en hypothecaire leningen. Ze verstrekt geen leningen rechtstreeks aan bedrijven. Een groot deel van het geld dat ze beheert, wordt dus gebruikt voor hypothecaire leningen. Het resterende deel wordt geïnvesteerd in obligaties en aandelen.

Bankactiviteiten stoppen niet aan nationale grenzen. Daarom is dit onderzoek op de gegevens van de hele bankgroep gebaseerd.

Argenta scoort gemiddeld ruim voldoende en hoger dan in onze vorige analyse van 2022. De bank publiceert nu meer over haar financiële activiteiten en haar impact op het klimaat en de maatschappij.

Argenta houdt rekening met diverse factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen, maar is niet transparant over de manier waarop deze factoren haar beslissingen precies beïnvloeden. Hierdoor verloor ze veel punten.

Over het algemeen scoort Argenta op bijna alle thema’s beter dan twee jaar geleden. De scores voor de thema’s transparantie en bonusbeleid veranderden niet, terwijl enkel de score voor het thema gender sterk is gedaald.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank