onKernelRequest
onKernelResponse
Deutsche Bank bank logo

Deutsche Bank

0%
Klimaatverandering
36
%
Bekijk Details
Beleid

Het klimaatbeleid van Deutsche Bank is zwak. De bank verbeterde haar beleid lichtjes sinds de laatste analyse, maar staat nog steeds onderaan in de rangschikking.

De bank heeft meetbare netto nuldoelstelling vastgesteld voor 2030 en 2050, gericht op koolstofintensieve sectoren, zoals olie- en gasproductie, energieopwekking, auto-industrie en staalproductie. Bovendien communiceert de bank nu uitgebreider over haar klimaatimpact.

Deutsche Bank blijft nog steeds steenkool financieren. Wat betreft andere fossiele brandstoffen, worden bepaalde nieuwe projecten uitgesloten van financiering, zoals nieuwe olie- en gasprojecten in het Noordpoolgebied en projecten gerelateerd aan oliezanden. Er is echter geen fundamentele afwijzing van de winning en opwekking van olie en gas. Deutsche Bank verklaart dat ze bedrijfsklanten ondersteunt bij de overgang naar een koolstofarm bedrijfsmodel, maar verwacht niet dat ze overstappen naar hernieuwbare energiebronnen.

Praktijk

In het jaarlijkse ‘Banking on Climate Chaos’ rapport komt Deutsche Bank telkens naar voren als een belangrijke financier van fossiele energie. Elk jaar pompt de bank miljarden in fossiele brandstoffen. Op zes jaar tijd (2016-2021) liep haar financiering op tot meer dan 96 miljard dollar.

Een significant deel daarvan ging specifiek naar projecten en bedrijven die hun gebruik van fossiele brandstoffen actief uitbreiden. Onderzoek door ShareAction (2022) toonde aan dat Deutsche Bank’s financiering van deze bedrijven sinds 2016 zelfs is toegenomen. Het Internationaal Energieagentschap maakte nochtans zeer duidelijk dat dergelijke nieuwe ontginningen tegen eind vorig jaar volledig stopgezet hadden moeten worden. Alleen op die manier kunnen we tegen 2050 een netto nuluitstoot bereiken en de klimaatopwarming tot 1,5 °C beperken.

Biodiversiteit
35
%
Bekijk Details
Beleid

Wat betreft biodiversiteit blijven de richtlijnen van Deutsche Bank ruim onvoldoende.

Haar verbintenis met de IFC Performance Standards en Equator Principles heeft een positief effect op de beoordeling. Deze principes stellen specifieke eisen aan projectfinanciering, zoals het uitvoeren van milieueffectanalyses, het voorkomen van de introductie van invasieve soorten in ecosystemen en het behoud van natuurreservaten.

Bedreigde diersoorten worden ook gedeeltelijk beschermd door de vrijwillige verbintenissen en milieucriteria die verplicht zijn in de inkooprichtlijnen van bedrijven. Voor sommige onderwerpen ontbreken echter nog richtlijnen, zoals voor activiteiten in gebieden met waterschaarste en de handel in bedreigde planten- en diersoorten.

Praktijk

In oktober 2021 toonde FairFin aan dat Deutsche Bank de distributie van wegwerpplastic financiert. De bank investeerde voor meer dan 35 miljard euro in grote gebruikers van wegwerpplastic, zoals Coca-Cola en Unilever.


In april 2021 publiceerde FairFin een rapport waaruit bleek dat Deutsche Bank voor 480 miljoen euro financiering gaf aan multinationals in de cacaosector. Grootschalige ontbossing van beschermde oerwouden is al decennialang een bekend probleem in de toeleveringsketens van cacaogiganten, zoals Nestlé en Barry Callebaut. Desalniettemin worden beiden door Deutsche Bank gefinancierd.

Mensenrechten
50
%
Bekijk Details
Beleid

De score van Deutsche Bank’s beleid rond mensenrechten is licht gedaald en net onvoldoende.

Deutsche Bank zet zich in voor mensenrechten en verwijst gedeeltelijk naar verschillende internationale standaarden, zoals de UN Global Compact en de UN Guiding Principles of Business and Human Rights. Op het gebied van projectfinanciering voldoet de bank aan bepaalde criteria door zich te conformeren aan de Equator Principles en de IFC Performance Standards. In sommige gevallen zijn de eisen die Deutsche Bank aan haar klanten stelt te vaag geformuleerd. Zo verwacht de bank bijvoorbeeld dat klanten vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming krijgen van inheemse volkeren, maar niet van landgebruikers in het algemeen. Verder blijft reikwijdte van haar beleid omtrent kinderrechten onduidelijk. De bank verstrekt geen openbare informatie over bepaalde onderwerpen, zoals of ze van bedrijven eist dat ze niet opereren in bezette gebieden of dat ze mensenrechten integreren in hun toeleveringsketens.

Praktijk

Deutsche Bank heeft financiële banden met 25 bedrijven waarvan de mensenrechtenschendingen worden bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’ uit 2022.

Arbeidsrechten
50
%
Bekijk Details
Beleid

Het beleid van Deutsche Bank op vlak van arbeidsrechten is net voldoende. Haar toewijding aan de IFC-prestatienormen voor projectfinanciering heeft een positief effect op de beoordeling. Volgens de interne inkoopprincipes van Deutsche Bank moeten alle leveranciers ervoor zorgen dat de mensenrechten van hun werknemers of degenen die door hun bedrijf worden beïnvloed, volledig worden gerespecteerd en dat de fundamentele arbeidsnormen van de ILO worden nageleefd.

Deutsche Bank verschaft geen duidelijkheid over de verplichting voor bedrijven om zich te houden aan internationale normen, zoals de OECD Guidelines of de UN Global Compact. Bovendien ontbreekt informatie over de basis arbeidsnormen van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot vrijheid van vergadering en discriminatie op de werkplek. Deutsche Bank eist nog steeds niet van bedrijven dat ze een plafond stellen aan de werktijden of een leefbaar loon betalen.

Praktijk

Deutsche Bank heeft financiële banden met twee bedrijven waarvan de schending van arbeidsrechten wordt bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’. De eerste is Glencore, een van 's werelds grootste grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijven. Het bedrijf ontgint en verwerkt kopererts en kobalt in de DRC en is bekritiseerd vanwege mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling daar. Het tweede bedrijf is het Braziliaanse Vale SA, ook een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor 300 doden als gevolg van twee dambreuken, waardoor het voor de getroffenen moeilijk is om hun recht op schadevergoeding op te eisen.

Wapens uitsluiten
30
%
Bekijk Details
Beleid

Het wapenbeleid van Deutsche Bank blijft zwak en is zelfs verslechterd ten opzichte van de vorige analyse.

De bank sluit financiering van producenten van clustermunitie, antipersoonsmijnen en NBC-wapens niet langer duidelijk uit. Haar beleid van 2018 inzake controversiële wapens is niet langer te vinden op de website van de bank, terwijl het standpunt in haar niet-financiële verslag vaag blijft.

Op veel kritieke punten zijn de richtlijnen van Deutsche Bank nog steeds ontoereikend of ontbrekend. De bank heeft bijvoorbeeld geen duidelijk beleid over autonome wapens opgesteld. Bovendien zegt Deutsche Bank dat ze wapenembargo's naleeft, maar stelt hieromtrent geen expliciete eisen aan haar klanten.

Belastingen
21
%
Bekijk Details
Beleid

Het belastingbeleid van Deutsche Bank blijft zwak. De bank distantieert zich van belastingontduiking, maar zwijgt over belastingontwijking. Ze voldoet aan de rapportagevereisten per land en publiceert cijfers, zoals omzet, winst/verlies en werknemers voor elk land waarin ze actief is. Positief is dat "kunstmatige constructies zonder economische achtergrond om belastingvoordelen te verkrijgen" niet mogen worden ondernomen. Er zijn bijna geen vereisten omtrent belastingen voor de bedrijven die Deutsche Bank financiert en waarin ze investeert.

Bonusbeleid
37
%
Bekijk Details
Beleid

De bank scoort ruim onvoldoende op vlak van bonusbeleid, al is de score licht gestegen sinds de laatste analyse.

De bonussen kunnen oplopen tot 200% van het vaste salaris. 60% van de bonussen worden toegekend op basis van langetermijndoelstellingen, maar hebben geen verband met duurzaamheidsdoelstellingen. De bank legde geen maximale verhouding vast tussen de laagste en hoogste salarissen van haar werknemers.

Transparantie
43
%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van transparantie en verantwoording presteerde Deutsche Bank net voldoende.

Het duurzaamheidsverslag van de bank voldoet aan de vereisten van het Global Reporting Initiative en het ESG-evaluatieproces wordt extern beoordeeld. Desondanks blijft er een gebrek aan transparantie over de investeringen en financieringen van de bank, zoals een gedetailleerde uitsplitsing naar sector en bedrijf, evenals het beleid met betrekking tot bedrijven waar ESG-controversies aan het licht zijn gekomen. Het is ook niet duidelijk met welke bedrijven de bank gesprekken voert over sociale en ecologische kwesties. Positief is dat Deutsche Bank een klachtenmechanisme heeft dat openstaat voor alle belanghebbenden. Dit richt zich echter niet specifiek op individuen en gemeenschappen die nadelige gevolgen hebben ondervonden.

Corruptie
50
%
Bekijk Details
Beleid

Het anticorruptiebeleid van Deutsche Bank is net voldoende. De bank tolereert geen enkele vorm van corruptie. Ze houdt zich aan alle relevante wetten gericht op het identificeren en voorkomen van het witwassen van geld en mogelijke financiering van terrorisme. Deutsche Bank is ook opgenomen in het transparantieregister van de EU. Er ontbreken echter vergelijkbare richtlijnen met betrekking tot financiering en investeringen. Zo zou Deutsche Bank kunnen eisen dat zakelijke klanten ook anticorruptiesystemen implementeren of hun eindbegunstigden bekendmaken.

Praktijk

Deutsche Bank heeft financiële banden met Glencore, een bedrijf waarvan de corruptiezaken worden bekritiseerd in het rapport ‘Dirty Profits 9 - How much Pain for Corporate Gain’ uit 2022. Glencore is een van 's werelds grootste grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijven uit Zwitserland. Het bedrijf delft en verwerkt kopererts en kobalt in de DRC en is bekritiseerd voor mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling aldaar.

Gendergelijkheid
13
%
Bekijk Details
Beleid

Deutsche Bank presteert slecht op het gebied van gendergelijkheid.

Ze veroordeelt discriminatie op de werkvloer, maar zet zich niet fundamenteel in voor gelijke beloning voor hetzelfde werk. Er is een systematische aanpak om het aandeel vrouwen in bepaalde leidinggevende functies tegen 2025 te verhogen, maar bijvoorbeeld niet in de raad van bestuur. Bovendien stelt de bank geen eisen rond gendergelijkheid aan de bedrijven waarin ze investeert of die ze financiert.

Bankprofiel

Deutsche Bank heeft haar hoofdzetel in Duitsland en behoort tot de grootste universele banken ter wereld. Ze combineert het ophalen van spaargeld en het verstrekken van leningen met een grote diversiteit aan activiteiten op financiële markten, voor eigen rekening en voor klanten. De bank is ook actief als verzekeraar. Wereldwijd is Deutsche Bank vertegenwoordigd in 58 landen en heeft meer dan 80.000 medewerkers in dienst. In België heeft Deutsche Bank slechts een klein marktaandeel.

Bankactiviteiten stoppen niet aan nationale grenzen. Daarom is dit onderzoek gebaseerd op de gegevens van de hele bankgroep.

Deutsche Bank behaalt opnieuw de laagste score in de Belgische Bankwijzer. Op bijna alle thema’s scoort de bank zwak tot zeer zwak. In praktijkonderzoeken naar schadelijke investeringen blijkt Deutsche Bank zeer vaak betrokken te zijn, inclusief met spaargeld van klanten.

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank