onKernelRequest
onKernelResponse
vdk bank logo

vdk

0%
Klimaatverandering
79
%
Bekijk Details
Beleid

In onze vorige analyse hadden we kritiek op het gebrek aan rapportage over de klimaatimpact van vdk. Na overleg met FairFin en het ontvangen van klachtenbrieven, rapporteert de bank nu gedetailleerder over haar klimaatimpact, inclusief over de uitstoot veroorzaakt door haar investeringen. Verder breidt ze haar beleid ook uit naar de leveranciers van bedrijven waarin ze investeert. Op deze manier wil vdk een zo groot mogelijk deel van de toeleveringsketen dekken.

De bank vertoont dus verbeteringen op vlak van klimaatimpact, maar met een score van 79% is er nog ruimte voor groei. Vdk hanteert een solide beleid voor het beheer van haar eigen beleggingsportfolio, maar stelt minder strenge eisen aan de bedrijven waarin ze investeert. Hoewel vdk communiceert over de hoeveelheid broeikasgasemissies van haar eigen beleggingsportfolio, eist ze deze transparantie niet van de bedrijven waarin ze investeert.

Biodiversiteit
90
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort zeer goed op het gebied van biodiversiteit en stijgt dus vergeleken met onze vorige analyse. De bank eist bijvoorbeeld van de bedrijven die ze financiert dat ze op hun beurt strengere eisen stellen aan hun leveranciers met betrekking tot biodiversiteit. Bovendien onderschrijft vdk bank de Convention on Biological Diversity en behaalt ze een hogere score doordat ze striktere eisen stelt aan externe vermogensbeheerders.

Opvallend is ook dat ze een streng beleid hanteert met betrekking tot diepzeemijnbouw. Vdk neemt hier een duidelijk standpunt in en investeert niet in deze activiteit.

Om haar score verder te verbeteren, zou de bank de impact van haar portfolio nog gedetailleerder kunnen meten en openbaar maken. Zo zou ze bijvoorbeeld een biodiversiteitsvoetafdruk van haar portfolio kunnen publiceren, vergelijkbaar met de manier waarop ze nu al de uitstoot van broeikasgassen rapporteert.  

Daarnaast zou vdk strengere eisen kunnen stellen aan de bedrijven die ze financiert, bijvoorbeeld op vlak van meten en rapporteren omtrent de impact van deze bedrijven op kwetsbare natuurgebieden.

Mensenrechten
90
%
Bekijk Details
Beleid

De bank scoort zeer goed op vlak van mensenrechten. In de vorige analyse scoorde vdk hier al goed op, maar sindsdien heeft ze haar beleid omtrent nederzettingen in bezette gebieden en landroof verder aangescherpt. Op dit vlak staan ze dan ook aanzienlijk verder dan de meeste andere banken in de analyse.

Arbeidsrechten
84
%
Bekijk Details
Beleid

Op het gebied van werknemersrechten scoort vdk bank goed, net zoals in de vorige analyse. De bank investeert niet in bedrijven die direct of via hun leveranciers betrokken zijn bij kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid en schending van vakbondsvrijheid. Ook organisaties die zich niet houden aan correcte werktijden, eerlijke verloning of veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, ontvangen geen financiering van vdk bank. Het beleid is ondertussen nog verder uitgebreid, bijvoorbeeld naar de bescherming van arbeidsrechten voor moeders.

Wapens uitsluiten
93
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank haalt ook voor het thema wapens een zeer goede score. De bank hanteert namelijk een nultolerantiebeleid ten aanzien van de productie en handel van diverse wapens. Het enige aspect waarmee de bank haar score nog kan verbeteren, is door haar beleid rond producten met een zogenaamd duaal gebruik (zowel militair als civiel) of geautomatiseerde wapens aan te scherpen. 

Belastingen
59
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort net voldoende op het gebied van belastingen. De bank verstrekt uitsluitend bedrijfsleningen in België en wijst belastingontduiking uitdrukkelijk af. Het interne beleid van de bank zit goed in elkaar, maar er zijn nog lacunes in het externe beleid. De bank zou expliciete criteria kunnen definiëren met betrekking tot welke informatie bedrijven moeten delen met de buitenwereld.

Bonusbeleid
87
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort goed op haar bonusbeleid. Het directiecomité, het senior management en het backofficepersoneel ontvangen geen bonussen. Op die manier tracht de bank te voorkomen dat winstmaximalisatie boven maatschappelijke meerwaarde wordt gesteld bij belangrijke beslissingen. Commerciële medewerkers ontvangen wel bonussen, waarbij Vdk bank deels rekening houdt met langetermijncriteria zoals duurzaamheid.

Transparantie
67
%
Bekijk Details
Beleid

Vdk bank scoort voldoende op vlak van transparantie. Dit is een aanzienlijke verbetering vergeleken met de laatste analyse. De bank communiceert in detail over haar beleggingsportfolio en publiceert lijsten van overheden waarin ze investeert of bedrijven waarin ze aandelen of obligaties heeft.

Maar er blijft ruimte voor verbetering. De bank zou kunnen communiceren over het type gesprekken dat ze voert met bedrijven waarin ze investeert, met welke bedrijven ze deze gesprekken heeft en welke specifieke onderwerpen ze bespreekt. Verder zou vdk haar klachtenprocedure in meer detail kunnen delen.

Corruptie
92
%
Bekijk Details
Beleid

Op vlak van corruptiebestrijding scoort vdk bank zeer goed, en deze score is behoorlijk gestegen sinds de laatste analyse. Om haar score verder te verbeteren, kan de bank bedrijven die ze financiert verzoeken clausules over de naleving van anticorruptiecriteria op te nemen in hun contracten met onderaannemers en leveranciers. Verder heeft de bank een relatief waterdicht investeringsbeleid met betrekking tot corruptie.

Gendergelijkheid
36
%
Bekijk Details
Beleid

Net zoals in de vorige analyse, blijft vdk bank aanzienlijk achter op vlak van gendergelijkheid. De bank stelt zeer minimale eisen met betrekking tot gender aan de bedrijven die ze financiert. Vdk zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat de bedrijven een beleid implementeren tegen genderdiscriminatie onder hun klanten, of streven naar een evenwichtige genderverdeling in hun raden van bestuur.

Intern heeft de bank wel meer beleid omtrent gender. Zo heeft vdk bijvoorbeeld het ‘Gender Diversity in Finance’ charter van de sector ondertekend. Toch is er intern nog veel ruimte voor verbetering. Het is bemoedigend dat 39% van het personeel met een kaderfunctie vrouwelijk is, inclusief de CEO. Echter, andere hooggeplaatste posities in vdk bank worden nog grotendeels door mannen bekleed

Bankprofiel

Vdk bank is een relatief kleine speler op de Belgische spaarmarkt, geworteld in de coöperatieve beweging in en rond Gent. De bank biedt betaal-, spaar- en beleggingsproducten aan, evenals kredieten aan zowel particulieren als organisaties. Daarnaast heeft de bank een verzekeringstak. Vdk heeft geen buitenlandse filialen en richt zich ook in haar investeringsbeleid hoofdzakelijk op de Belgische markt.

Eind 2022 moest de coöperatieve ethische bank NewB haar bankactiviteiten verplicht stopzetten. NewB slaagde er namelijk niet in om voldoende kapitaal op te halen en verloor haar banklicentie. In 2023 nam vdk bank NewB over, waardoor NewB kon blijven voortbestaan als agent van vdk. Dankzij deze overname kon vdk haar activiteiten ook uitbreiden naar Franstalig België.

Wat betekent dit voor de BankWijzer? Aangezien vdk bank NewB volledig overneemt, moeten de beleggingsactiviteiten van NewB voldoen aan het beleid van vdk. Hierdoor spreken we nu nog uitsluitend van vdk bank.

Ondanks de aanscherping van onze methodologie, haalt vdk bank een hogere score dan bij onze vorige analyse in 2022. Toen was haar grootste tekortkoming het gebrek aan een overkoepelend investeringsbeleid voor externe partners. Op dit vlak hebben ze echter een significante verbetering gemaakt door enkel te investeren in fondsen met het Towards Sustainability Label. Op deze manier heeft vdk een helder en consistent beleid voor haar externe partners.

Desalniettemin zijn er nog verbeterpunten, vooral op het gebied van het beleid met betrekking tot gendergelijkheid en belastingen.

Bij praktijkonderzoek naar schadelijke investeringen duikt vdk bank zelden of niet op. Dat is gedeeltelijk te verklaren doordat de bank haar bedrijfskredieten en projectfinanciering beperkt tot België.

 

Bekijk hoe andere banken scoren

Nieuws over deze bank