Methodologie

superheld

Hoe komt een product op de Faire Geldwijzer?

FairFin heeft het aanbod aan duurzaam sparen en beleggen in België onderzocht. Bij de evaluatie van producten die als duurzaam, groen, ethisch of maatschappelijk verantwoord aangeboden werden, hanteren we volgende indicatoren:

 • Het gebruik van positieve niet-financiële criteria
 • Het gebruik van niet-financiële uitsluitingscriteria
 • De scope waarop die criteria van toepassing zijn
 • De bekendmaking en/of externe inhoudelijke controle van de concrete investeringen

We hebben ook controles uitgevoerd op de concreet gedane of toegelaten financieringen.

Bancaire producten

De bancaire producten die we op detailfiches aan je voorstellen hebben de onderzochte indicatoren als volgt ingevuld:

Ze gebruiken naast financiële ook niet-financiële criteria voor de plaatsing van je geld.

Ze gebruiken je geld voor financieringen (via niet-afgeleide producten) in de reële economie. En binnen de reële economie maken ze positieve keuzes op basis van maatschappelijke afwegingen. Bijvoorbeeld: financiering van zorg, socio-culturele of welzijnsorganisaties, microkredietverlening, hernieuwbare energie, bedrijven in allerhande sectoren die voortrekker zijn op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ..

Wel moet aangegeven worden dat voor de verzekeringsproducten de concrete positieve criteria vaag en dus onduidelijk zijn.

Bedrijven betrokken bij een aantal zaken die moreel of maatschappelijk aan te vechten zijn, worden uitgesloten.

De spaarrekeningen die we selecteerden sluiten minimaal bedrijven die betrokken zijn bij ernstige of recurrente schendingen van mensen- en basisarbeidsrechten (eventueel na overleg met het bedrijf) uit van investering.  Geen financiering dus van slavenarbeid en uitbuiting van werknemers. Ze sluiten ook minimaal bedrijven uit van financiering die betrokken zijn bij controversiële activiteiten als wapenproductie. Zeker vanaf een betrokkenheid van maximaal 10% sluit men ook kern- en steenkoolcentrales, schaliegas en energiewinning uit teerzanden uit van financiering.

Voor de beleggingsfondsen hebben we voor de selectie van de beste fondsen gebruik gemaakt van de evaluatie-methode van Financité. Een kwaliteits-screening die rekening houdt met o.m. de gebruikte uitsluitingscriteria, de gehanteerde positieve criteria, de kwaliteit van hun onderzoek en de transparantie. Meer info

Ook de op de fiches opgenomen fondsen en verzekeringen gebruiken uitsluitingscriteria. We hebben voor de Faire Geldwijzer nog geen specifieke minimumnorm bepaald.

Bij de volksleningen worden enkel bij de volkslening via VDK, ook uitsluitingscriteria gehanteerd.

 • Voor spaargelden : de scope geldt voor alle kredieten en beleggingen voor eigen rekening
 • Voor beleggingsfondsen en de volksleningen: de scope geldt voor 90% van de opgehaalde gelden
 • Voor verzekeringen : de scope geldt minimaal voor alle eigen beleggingen of deze van de aangestelde vermogensbeheerder in beursgenoteerde effecten van bedrijven

We verkiezen producten die een zo ruim mogelijk inzicht in de concrete financieringen bieden. Bij het sparen wordt dat door Triodos waargemaakt doordat ze de gefinancierde bedrijven bekendmaken op hun site. VDK laat het waarmaken van de niet-financiële criteria verbonden aan hun SpaarPlusrekening certificeren via een publiek certificeringsverslag opgemaakt door een onafhankelijke derde. Bij beleggingsfondsen kan je de gedane investeringen checken via via de publicatie van de gedane investeringen in het (half)jaarverslag van het fonds. Triodos, KBC en Etibel publiceren alle bedrijven die door hun duurzaamheidsscreening voor fondsen gekomen zijn.

Voor het sparen houdt dit in dat we nagegaan zijn of de onderzochte banken financieringen hebben lopen in een steekproef van bedrijven betrokken bij ernstige mensen- en arbeidsrechtenschendingen, of ernstige milieuvervuiling en/of actief in de wapenindustrie en steenkoolproductie.

Het gebrek aan transparantie in de banksector laat niet toe om toe te wijzen of die betrokkenheid nu via eigen trading, beheer van zekeringsportefeuilles, via aanwending van spaargeld en/of voor het beheer van derden gebeuren.

De op de fiches opgenomen spaarrekeningen, zijn spaarrekeningen van banken die betrokken zijn bij de financiering van maximaal 30% van de onderzochte bedrijven. We noemden hen banken met een laag tot zeer laag risico op schadelijke financieringen.

Voor beleggingsfondsen werden de investeringen opgenomen in de (half)jaarverslagen van de fondsen getoetst aan een zwarte lijst van bedrijven en overheden. Deze zwarte lijst werd opgemaakt door Financité vzw en bevat bedrijven en overheden die op een ernstige wijze door België geratificeerde conventies met voeten treden.

Voor de verzekeringen (exclusief beleggingsverzekeringen) hebben we voor Ethias de gepubliceerde uitsluitingslijst getoetst op de aanwezigheid van bedrijven uit bovengenoemde lijsten. Voor Belfius is geen toetsing uitgevoerd, omwille van de algehele black box waarin hun beleggingen vertoeven.

De gedetailleerde productfiches geven eft weer welke investeringen in bedrijven of overheden betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken aangetroffen werden.

Niet bancaire producten

Voor hen gelden gelijkaardige maatstaven als voor bancaire producten. Ook voor hen geldt dat ze:

 • positieve niet-inhoudelijke investeringskeuzes maken
 • deze keuzes publiek maken
 • schadelijke praktijken uitsluiten (meestal direct voortvloeiend uit hun positieve keuzes)
 • de scope waarop hun beleid wordt toegepast kenbaar maken
 • hun concrete investeringen publiek maken
 • aan de reality check werden onderworpen. De financiering van de wapenindustrie, steenkool, bedrijven betrokken bij mensen- en arbeidsrechtenschendingen uit ons Dirty Profits III rapport... zijn geheel niet aan de orde.

Niet exhaustief

De op onze site voorgestelde producten zijn niet exhaustief. Verwacht mag worden dat er nog producten aan toegevoegd zullen worden. Mocht je andere interessante producten kennen en/of menen dat producten die je aanbiedt ook een plaatsje op onze site verdienen, aarzel dan niet om ons te contacteren: info@fairfin.be